06 maj 2015

Önskelista inför Reformationsjubiléet 2017

Önskelista inför Reformationsjubiléet 2017

1.   En ny nordisk luthersk - katolsk dialog, t ex i Limadokumentets efterföljd, dvs om dop, nattvard och ämbete

2.   En ny utgåva av Svenska kyrkans bekännelseskrifter

3.   Ett seriöst bekännelsearbete inom Svenska kyrkan, där olika andliga strömningar och  spritualiteter får generöst utrymme, med syftet att skapa en gemensam och längre kyrklig katekes

4.   Ny kommenterad översättning av några av reformationens viktigaste texter, tyska såväl som svenska.

5.   En långfilm om Olaus Petri

6.   Ekumeniska gruppresor i de svenska reformatorernas fotspår,

7.   Ett återupplivande av tidskriften Vår lösen.

8.   En bok om bruk och missbruk, hur Luthers och reformationens teologiska ställningstaganden     utnyttjats i olika sammanhang.

9.   Ett material för att stimulera de församlingar som i Luthers efterföljd vill genomföra en serie egna   bordssamtal om den kristna trons innehåll och betydelse.

10. En kritisk genomlysning av dagens kyrka - vad skulle en reformation handla om uti det fall den skulle äga rum idag?

11. ...och därtill en hel mängd andra aktiviteter, skrifter och initiativ för att utjämna det stora kyrkliga underskottet vad gäller tro och teologi...