10 december 2007

Politisk åsikt: Unga behöver Gud!

De politiska partierna anser när de befinner sig i Svenska kyrkans kyrkostyrelse följande:

Kyrkan har ett uppdrag att nå varje ny generation med evangeliet och att vara ett komplement till familjen i att stödja unga människor i deras livstolkning. Målet är att barn och unga ska kunna få en tillitsfull och uthållig relation till Gud, kyrkan och församlingen. Kyrkan måste finna nya vägar att bidra till sådana relationer i dagens mångkulturella och sekulariserade samhälle. Församlingslivet behöver utformas så att de unga erbjuds dopet, får möjligheter att tolka sitt liv i dopets ljus och växa in i kyrkans tro och liv. I förlängningen är det både en förutsättning och en konsekvens att barn och unga får en självklar delaktighet i och inflytande på församlingens liv och gudstjänstfirande. (Kyrkostyrelsens skrivelse till kyrkomötet 2007, KsSkr 2007:1)

Varför står inte partierna för sin hållning i Sveriges Riksdag?