26 november 2014

Mera kritik DN, om jag får be!

Kyrkan satt under luppen är ett vällovligt initiativ av Dagens Nyheter. Deras granskning har bland annat lett till ett ”avslöjande” av de enorma summor, hela 115 miljoner, som utköpen av anställda kostat de senaste fem åren. Några jämförbara siffror från verksamheter som sjukhus, skola eller militär har inte redovisats. Först då kan man väl egentligen säga hur annorlunda Svenska kyrkan är.

En del av dessa pengar är väl använda. Får man hoppas. För att se till att begränsa risker och skador av dåligt och olämpligt uppträdande och för att ge chefer som inte klarat uppgiften ekonomiska möjligheter att gå vidare. Men förmodligen finns det ett antal utköp som inte varit skäliga. Som mest handlat om att skaffa undan obekväma personer, anställda vars åsikter och/eller civilkurage irriterat.

Med stiftet som huvudman för präster och diakoner hade utköpen och avgångsvederlagen rimligen varit betydligt färre. Även om man inte ska ha några illusioner om stiften som de bästa av arbetsgivare. Då kunde i alla fall en del kyrkoherdar som till exempel markerat mot sammanblandningen av styrning och ledning och utvidgat politikerstyre kunnat vara kvar!

Det finns anledning att påminna de granskande journalisterna på DN om en ledare som fanns i deras tidning 14/9 2009 om kyrkan och partipolitiken: Politiker med anknytning till riksdagspartierna kontrollerar 80 procent av kyrkomötet. För att bli vald krävs ofta partilojalitet men inte nödvändigtvis ett intresse för kyrkan. Det är olyckligt. Kyrkan borde, likt andra trossamfund eller föreningar, styras av engagerade medlemmar som tror på organisationen. (Här min kommentar till denna ledare).

Den partipolitiska inblandningen klavbinder Svenska kyrkan vid de politiska ställningstaganden som några av partierna hyser. Att det i ett modernt samhälle med ett sekulärt styrelseskick inom stat och kommun ännu förekommer politisk styrning av ett av många trossamfund är häpnadsväckande! Kopplingen antyder en sådan sammanblandning av roller och uppgifter som vi förknippar med totalitära stater. Ett slags strömlinjeformadcaesaropapism. Argument för detta förhållande är ihåliga och skälen emot bärkraftiga. Enda förklaringen till att kyrkan inte gör upp med systemet är att makten i Svenska kyrkan fortfarande ägs av partier eller grupper med partipolitisk koppling!


Samtidigt bistår kyrkan partier och nomineringsgrupper med stora summor i form av mandat- eller partistöd både på nationell nivå, men även förekommande på lokal nivå. Det handlar om mångmiljonbelopp som ingen någonsin gjort en sammanställning av. Klart är att partipolitiken inom kyrkan gav SD en plattform och ekonomiskt stöd för att fortsätta sin tidiga etablering!

Den stora reform som slog sönder många församlingars rätt till självbestämmande och skapade superkyrkoherdar och storpastorat kunde också vara värt några artiklar.

Övertalande kallades utredningen som lanserade denna totala organisatoriska omvälvning för Närhet och samverkan! Reformen genomfördes dessutom utan att någon grundlig och genomlysande analys hade gjorts av den andra stora kyrkoorganisatoriska reformen i modern tid: åtskiljandet av kyrka och stat.

Dagens Nyheter borde fortsätta på den inslagna vägen! Jag säger det ännu en gång: en kritisk granskning av partiinflytande och organisation kunde bidra till att denna otidsenliga och stötande sammanblandning av roller och intressen äntligen kunde upphöra. Inget annat trossamfund i landet skulle i sin vildaste fantasi tänka sig en sådan modell för egen del. Om systemet är så förträffligt kan man ju undra varför partierna inte erbjudit muslimer eller frikyrkor som EFK eller Equmenia sin hjälp att styra?

Så mera kritik från DN, det ber jag om!


Här några fler stillsamma artiklar som kan ha viss relevans i sammanhanget: