07 februari 2015

Ett prosteri i Närke

En prost är en präst

I byrålådan, dvs i en mapp i datorn, hittade jag nedanstående kompilation som jag sammanställt från källor jag inte längre minns. Detta skrevs som en kort information för att någon gång läggas ut på nätet. Men texten kan lika gärna publiceras här för att lyfta fram en  mindre känd del av Svenska kyrkan...

Ordet prost (av latinets praepositus, med betydelsen överordnad eller förman) är ålderdomligt och uppdraget mycket gammalt. Få är de som vet något om prostar eller om kontrakt. Dessa kyrkliga termer väcker därför ofta förvåning och leder till undran och förundran. Frågorna kan bli många. Vad är egentligen en kontraktsprost? Vad gör en sådan? 

En kontraktsprost är en präst som på biskopens uppdrag ska stödja och ha tillsyn över det kyrkliga arbetet i ett kontrakt. Ett kontrakt består av ett geografiskt område med antal sammanhängande församlingar. Uppgiften som kontraktsprost har beskrivits som en vördnadsvärd institution med gamla anor. Under långeliga tider har prosten varit kyrkoherdarnas i kontraktet förman. Idag ser det annorlunda ut.

Svenska kyrkans stift är än så länge  indelade i kontrakt. Till Strängnäs stift under biskop Vilhelm fördes Närke genom ett påvebrev någon gång 1171-72. Från första början var hela Närke ett prosteri. Den förste prosten över allt Närke som man känner till, Gerardus, verkade i övergången mellan 12- och 1300-talet. Under 1500-talet delades detta stora prosteri i fyra mindre. Örebro omfattade före storpastoratets införande följande församlingar: Almby, Längbro, Mikael, Nikolai, Adolfsberg, Mosjö-Täby och Olaus Petri.

I varje kontrakt ska det finnas en kontraktsprost enligt Kyrkoordningen
(KO 6 kap 3§). Prosten utses av biskopen efter det att kontraktets präster har hörts. Ofta genom någon form av enkät. 

Kontraktsprostens uppgifter anges bland annat i kyrkoordningen på följande sätt:
Kontraktsprosten skall i sitt kontrakt
1. biträda biskopen med ledningen och tillsynen,
2. biträda biskopen vid visitationerna i församlingarna,
3. på biskopens uppdrag visitera församlingar, samt
4. i övrigt fullgöra de uppgifter som kontraktsprosten enligt kyrkoordningen skall utföra. (KO 8 kap 6 §)

De övriga uppgifterna betyder bland annat att prosten ska inviga en ny begravningsplats eller en utökad begravningsplats. När en ny biskop ska väljas är prosten valförrättare i sitt kontrakt. Prosten har också till uppgift att samla präster och diakoner i kontraktet till gemensamma konvent. Sådana samlingar lär ha förekommit sedan medeltiden.  Dessa möten har nu för tiden ofta formen av samtal över aktuella kyrkliga, teologiska eller andra angelägna ämnen av vikt för församlingarna och samhället. De syftar till fortbildning och förkovran och kan självklart ske i form av föreläsningar eller studiebesök.

I Svenska kyrkan finns också ett antal domprostar. Så tituleras kyrkoherdarna i stiftens domkyrkor. Domprostarna har uppgifter i stiftet, där de bland annat tillhör domkapitlet (vice ordförande) och stiftstyrelsen (ersättare för biskopen).

Prosttiteln kan dessutom delas ut av biskopen till dem som anses vara särskilt förtjänta präster. Förr kunde en kyrkoherde bli prost över egen församling och undantogs då från kontraktsprostens tillsyn. Så sker inte idag. Nu för tiden kan man istället bli utnämnd till prost honoris causa. Dessa präster blir hedersprostar och får titeln för ärans och hederns skull. Titeln prost h.c. är alltså ett offentligt erkännande för viktiga insatser i kyrkans tjänst.

Vilka har då varit kontraktsprostar i Örebro sedan slutet av 1800-talet?

Karl Erik Edlund (1847-1915)
Blev kpr 1886 och var det fram till 1914

Gustaf Wilhelm Andersson (1852-1925)
Kontraktsprost 1914-1922

Carl Lönroth (1866-1941)
Blev kpr 1922 och var så fram till sin död 1941

Carl Stenbeck (1879-1969)
Kontraktsprost 1941-1952

Benny Benktsson (1892-1973)
Blev kpr 1952 och var så fram till pensioneringen 1958

Bernt Bäcklund (1903-1982)
Blev kpr 1959 och var så fram till pensioneringen 1971

Carl Erik Ekström, f. 1933
Blev kpr 1971 och var det fram till 1976

Inge Blomquist, f. 1923
Blev kpr 1976 och var det fram till pensioneringen 1988

Björn Svärd f. 1938
Var kontraktsprost 1988 fram till sin pensionering 2003

Lars B Stenström, f 1948

Var kpr 2003 fram till pensioneringen 2013