25 april 2015

Människovärdet och kristen tro

Allas lika värde vägs ofta mot nyttoaspekter. Människor som kan bidra med något blir i praktiken bemötta som vore de mera värda än de som inte kan. Så föds förenklade och svartvita påståenden om närande och tärande människor. Som om människovärdet vore kopplat till prestation istället för existens. Det är lätt att komma ihåg påståenden och talesätt som lyfter samma typ av frågor: den som inte arbetar ska inte äta. Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Likavärdesprincipen kan göras oberoende av samhällssystem. I ett land där människors värde är relativt lågt kan det ändå fungera, förutsatt att man betraktar alla människors värde på samma vis. Det är först när människovärdet blir hävdat som okränkbart eller oändligt som människors lika värde börjar betyda något.


Därför är den kristna trons förankring av människovärdet i Gud av sådan betydelse. Skapade till Guds avbild och upphöjda genom att Jesus dog för ALLA människor. Denna fästpunkt utanför det människor råder över och kontrollerar blir som en försäkring mot mänskligt godtycke. Och angrepp på somliga personers värde och värdighet rymmer därför inslag av att göra människans värde till något subjektivt, något föränderligt. Uppror mot Gud blir också ett uppror mot människan och livet som något heligt.