17 oktober 2015

Tjugo enkla svar

Beskriv en ambo.
Det är en pulpet för textläsningarna i gudstjänsten oftast i trä och med enkelt utförande. Kan även användas som predikstol.

Till vad används en paten (pateen)?
Paten är fatet som oblaterna läggs på och som används vid utdelandet av brödet i kommunionen.

Vad är ett kontrakt?

Ett stift är uppdelat i kontrakt. Varje kontrakt leds av en av biskopen utsedd kontraktsprost som hjälper biskopen med främjande och tillsyn.

Vad är ett pastorat? 
Flera församlingar kan sluta sig samman i ett pastorat där man samverkar under ledning av en kyrkoherde. Ett pastorat styrs av ett gemensamt kyrkofullmäktige och ett kyrkoråd.

Vad innebär den nyligen genomförda pastoratsreformen?
Att församlingar som tidigare samverkade ekonomiskt i en samfällighet (men var självständiga med egna kyrkoråd och kyrkoherdar) slogs samman till en enhet under en enda kyrkoherdes ledning. Många av församlingarnas beslutsbefogenheter flyttades uppåt i organisationen till pastoratets kyrkofullmäktige och kyrkoråd. I församlingarna finns en styrelse, församlingsrådet, med begränsat mandat.

Nämn några av Svenska kyrkans bekännelseskrifter.

Den Augsburgska bekännelsen, De Schmalkaldiska artiklarna, Luthers katekeser, Om påvens makt och överhöghet samt och Konkordieformeln…

Nämn några valbarhetskriterier för förtroendevalda i Svenska kyrkan?
Den som vill bli förtroendevald i kyrkans beslutande organ ska tillhöra Svenska kyrkan, vara döpt och ha fyllt 18 år senast på valdagen. Man ska dessutom ha nominerats och satts på valsedel av en registrerad nomineringsgrupp.

Vilka uppgifter har ett domkapitel?
Varje stift har ett domkapitel som bland annat ska hantera frågor om kyrkans lära, utöva tillsyn över kyrkans vigningstjänst, dvs präster och diakoner. Domkapitlet kan besluta om disciplinära åtgärder och bestämma att någon inte längre får utöva vigningstjänsten. DK utfärdar även församlingsinstruktioner och beslutar i vissa delar om gudstjänstlivet i stiftet mm.

Vilka är de största grupperingarna i kyrkomötet?

Kyrkomötets 251 ledamöter fördelas på 12 nomineringsgrupper. De fyra största grupperna är under innevarande period (2014 - 2017):
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (S), 73 ledamöter
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK), 38 ledamöter
Borgerligt alternativ (BA), 31 ledamöter
Centerpartiet (C), 30 ledamöter

Varför har Svenska kyrkan fler biskopar än stift?
Därför att i ett av de 13 stiften, Uppsala stift, har man två biskopar, ärkebiskopen och biskopen i Uppsala stift.

Vad skiljer Påskveckan från Stilla veckan?
Stilla veckan är den vecka då påsken infaller. Påskveckan är veckan efter påsk.

Vilken lokal beslutsinstans avgör hur stor kyrkoavgiften ska vara?
Kyrkofullmäktige.

Vad kallas de två trosbekännelser man använder i Svenska kyrkans högmässa?
Den apostoliska och den nicaenska.

Den romersk katolska kyrkan har 7 sakrament - hur många och vilka har Svenskakyrkan?
Dopet och Nattvarden är de två sakramenten i Svenska kyrkan.


Säg något Olaus Petris yngre bror Laurentius Petri är känd för.
Han var ansvarig för den första översättningen och utgåvan av hela Bibeln på svenska. Han var Sveriges förste evangeliske ärkebiskop och medverkande i rättegången där Olaus Petri dömdes till döden.

Vad heter Svenska kyrkans biskop i det stift där Du bor?
I Strängnäs stift heter biskopen Johan Dahlman.

Kan man tillhöra ett annat trossamfund och samtidigt vara med i Svenskakyrkan?
Märkligt nog kan man det. Det kan till och med vara så att någon firar sin gudstjänst i någon av EFK:s eller Equmeniakyrkans församlingar men sitter i ett kyrkofullmäktige eller ett kyrkoråd i Svenska kyrkan.

Fadern, Sonen och den Helige Ande utgör en enhet som kallas vad då?
Treenig Gud eller Den heliga Treenigheten.

Vad är Svenska kyrkans läronämnd?
En nämnd inom kyrkomötet där biskoparna samt ytterligare några valda ledamöter gemensamt ska granska motioner och förslag i förhållande till Svenska kyrkans lära.

Vad är tidegärden?

Kyrkans tideböner, böner som äger rum vid särskilda tider varje dag, t ex laudes, vesper och kompletorium. Ordet används även om den bönbok som brukas vid tidebönerna.