06 februari 2016

Religionsfrihet och hot mot kristna i Sverige

Religionsfrihet är en fundamental rättighet i Sverige. Det betyder att rätten att ha och att slippa religion ska vara säkrad. Vanligtvis används prepositioner för att göra den distinktionen. Frihet till religion och övertygelser och frihet från. Frågan om skolavslutningar i kyrkor tydliggör denna dubbelhet i religionsfriheten. Hur kan man på en och samma gång ge möjlighet till och frihet från? Lösningen brukar bli att det är skolans regelverk som ska gälla och i undervisningen ska eleverna slippa religionsutövning. Samtidigt kan man undra om det finns någon tänkt gräns mellan att se på och iaktta religionsutövning eller att förväntas delta.

Det finns flera illavarslande tecken på att religionsfriheten ifrågasätts och sätts ur spel. När företrädare för en religiös riktning patrullerar i någon storstads förort för att kontrollera och styra andra människors beteende är det oacceptabelt och stridande mot religions- och övertygelsefriheten. Det är nämligen varje människas rätt det handlar om. Ingen grupp får med hot eller tvång styra eller begränsa andra människors rättigheter. Det är brottsligt och ska lagföras!

Det finns ett växande problem med religionsfriheten på flyktingförläggningar. Flera exempel på direkt diskriminering, hot och våld, mot kristna flyktingar har ägt rum. Några har skymtat fram i media som visat sig vara oerhört försiktiga att rapportera om sådana övergrepp. När kristna människor tvingas fly från länder drabbade av krig och katastrofer, länder där deras religionsutövning redan varit inskränkt och kringskuren, ska de inte direkt vid ankomsten i Sverige utsättas för ny förföljelse. I några av de exempel som tagit sig igenom den vanligtvis förhärskande mediala bilden av Sverige som frihetens och rättigheternas förlovade land, har resultatet blivit att de kristna utöver sin nya utsatthet dessutom tvingats flytta!

Det är otillbörligt att förföljelse av kristna kan förekomma i vårt land. Bland det första som nyanlända flyktingar därför bör informeras och undervisas om är just vad religions- och trosfrihet innebär i Sverige. De som inte respekterar religions- och övertygelsefriheten utan förfaller till hot och våld bör omedelbart avvisas. Det finns ingen som helst anledning att nagga religionsfriheten i kanten eftersom den är en demokratins hörnsten i vårt land.

Vår egen religionshistoria är fylld av tvång och övergrepp och det är först i modern tid som religionsfriheten utformats på ett godtagbart sätt och blivit befäst som landets lag och rätt. Med detta i åtanke är det särskilt viktigt att inte låta nya kränkningar och övergrepp få fäste i landet. I vårt land innebär religionsutövning att man respekterar andra människors tro och övertygelse och även frihet att inte utöva eller omfatta någon religion eller tro. Olika övertygelser av livåskådningskaraktär, ateistiska, agnostiska eller religiösa, har lagen på sin sida så länge den inte i sin tur kränker och begränsar andra. Varje församling och kyrka bör kämpa och försvara den rätten. Just nu genom att eftertryckligt hävda att kristna människor inte på något vis ska utsättas för hot och förföljelse när de kommer till Sverige!

Kunskapen om religionsfrihetens räckvidd är dålig. Men information och kunskap ligger inom räckhåll Det som krävs är en knapptryckning. Varje intresserad människa bör läsa Svenska Missionsrådets utmärkta lilla skrift:
Vad religionsfrihet innebär och när den får begränsas

Till sist. Ivar Arpi har rätt i dagens SvD när han skriver om det pågående folkmordet på kristna i Irak.  Rubriken är Stoppa folkmordet på Iraks kristna. Vilket borde vara rätt enkelt att stämma in i för de allra flesta. Sveriges företrädare som utrikesministern är förvånansvärt undfallande och Svenska kyrkan säger ingenting tydligt. Särskilt för kyrkan vars tal borde vara tydligt och klart. Ett nej ska vara ett tveklöst nej. Att säga nej och göra vad man kan för att sätta stopp för folkmordet på de kristna borde vara en enkel sak för stat och kyrka. Tala högt och tydligt! Omedelbart och kraftfullt!