26 maj 2017

Vad betyder det lutherska egentligen?

Svenska kyrkan är nominellt en evangelisk luthersk kyrka. Vad betyder det? I den dag som idag är kan man inte alldeles säkert veta. Kyrkans tro är inte på alla de lutherska huvudpunkterna så precis eller fast. När det påpekas är det lätt att avfärdas som trospolis eller som särskilt intresserad av gränser mellan vi och dom.

Trospolis låter som om man med ideologiska batonger ägnade sig åt att patrullera och bevakande korrigera trons gestaltning. Men skulle all slags ordning på trons område avskaffas vore fältet fritt för nästan vad som helst. Det framstår som andligt klokt att tänka mer på trons centrum än dess yttre gränser. Men vill man ha en intellektuellt försvarbar och teologiskt hållbar syn på frälsning och vad kyrkan är kommer ingen ifrån att tänka över vad som tillhör den kristna tron och vad som faller utanför. Det finns i en folkkyrka oerhört många föreställningar som cirkulerar, men som inte stämmer med den apostoliska tron eller med den evangelisk lutherska teologin.

Ett exempel på sådan avarter är försök att avföra synden och syndabekännelsen från kyrka och liturgi. Som om detta att vara allmänt hygglig och göra sitt bästa kunde dra ett streck över arvsynd och fördärvsmaktens inflytande. Ett annat exempel är försöken att föra in föreställningar om själavandring och reinkarnation i kyrkan. Även påståenden om att kyrkan ska vara gränslöst öppen och präglas av mångfald har blivit ett sätt att dra andra och nya gränser mot dem man vill stöta ut ur kyrkan (dem man beskyller för fundamentalism och konservatism).

Att kyrkomötet avvisat att låta nyöversätta de lutherska bekännelseskrifterna är verkligen ett tecken i tiden. Vår evangelisk lutherska tro blir mera en etikett än något reellt om ingen längre känner till vad den Augsburgska bekännelsen hävdar eller hur de övriga texterna i Konkordieboken utlägger denna tro.

Det blir inte så lätt att bedriva ekumenik om de egna rötterna är okända eller avklippta. Självbilden riskerar att bli anakronistisk och präglad av tillfälliga preferenser och samtidens mest populära övertygelser.